Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze merken wereldwijd en legt uit hoe wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en beschermen en al uw rechter volgens uw lokale wetgeving respecteren.

 

 

Definities

Met “Personal Gegevens” (in sommige landen ook “persoonlijke informatie” of “persoonlijk identificeerbare informatie” genoemd) bedoelen wij alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit is breder dan slechts gegevens van een persoonlijke of privéaard en omvat ook gegevens zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres. Zie onderdeel 3 hieronder voor welke Persoonlijke Gegevens van u worden verkregen.

Met “Gevoelige Persoonlijke Gegevens” (in sommige landen “gevoelige persoonlijke informatie” of “bijzondere gegevenscategorieën” genoemd) bedoelen wij Persoonlijke Gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Het omvat tevens gegevens over strafbare feiten of strafrechtelijke veroordelingen, naast alle andere gegevens die als gevoelig worden beschouwd volgens de toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

Beknopt overzicht

1. Toepassingsbereik van onze Privacyverklaring

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonlijke Gegevens?

4. Voor welke doeleinden kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken?

5. Aan wie kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens verstrekken?

6. Hoe beschermen wij uw Persoonlijke Gegevens?

7. Uw keuzes met betrekking tot direct marketing

8. Uw rechten

9. Klachten

10. Hoe lang wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren

11. Kinderen

12. Overdracht naar andere landen

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

1. Toepassingsbereik van onze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken bij onze bedrijfsactiviteiten, zowel online en offline, die deze Privacyverklaring vertonen, ernaar linken of ernaar verwijzen, waaronder:

 • onze websites;
 • onze officiële pagina’s op sociale media;
 • onze e-mails;
 • onze apps;
 • onze online en offline campagnes; en
 • uw gesprekken of correspondentie met onze vertegenwoordigers.

In dit document verwijzen wij naar onze online activiteiten als “Sites” en naar onze offline activiteiten als “Diensten“.

U dient zich bewust te zijn van het feit dat onze Sites hyperlinks kunnen bevatten naar websites, apps, enz. van derden, welke niet door ons worden beheerd en niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze websites, apps, enz. van derden. Daar deze derden uw Persoonlijke Gegevens kunnen verzamelen, raden wij u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen voor informatie over hun gebruik van uw Persoonlijke Gegevens.

Onze websites maken gebruik van cookies. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook ons Cookiebeleid.

Lees verder bij gebruik van onze Sites of Diensten ook altijd onze Gebruiksvoorwaarden.

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

Wij verwerken uw Persoonlijke Gegevens voor de hieronder vermelde doeleinden op basis van uw toestemming, tenzij anders is aangegeven. In sommige gevallen, waar vereist door de lokale wetgeving, kunnen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens voor een specifiek doel.

Alleen als dat behoorlijk en rechtmatig is om te doen zullen wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken of anderszins verwerken.

In veel gevallen is het verstrekken van uw Persoonlijke Gegevens aan ons noodzakelijk voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons. Als u uw Persoonlijke Gegevens niet aan ons wilt verstrekken, kunnen wij mogelijk niet de door u verzochte producten en diensten aan u leveren.

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonlijke Gegevens?

Rechtstreeks van u verkregen Persoonlijke Gegevens

In de eerste plaats kunnen wij Persoonlijke Gegevens rechtstreeks van u verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, zich registreert op onze Sites, een product van ons koopt, een onderzoek invult, een reactie plaatst of vraag stelt, iets op onze sociale-mediapagina’s plaatst, zich abonneert op direct marketing, enz.

Persoonlijke Gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn onder andere:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • telefoonnummer (en opnamen wanneer u onze consumentenlijn belt);
 • creditcard- of andere betaalgegevens;
 • leeftijd;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • gegevens betreffende aankoop en gebruik van producten;
 • gegevens over uw huishouden;
 • gegevens, feedback of content die u aanlevert betreffende uw marketingvoorkeuren;
 • gebruikersgegenereerde content, berichten en andere content die u op onze Sites plaatst;
 • onder beperkte omstandigheden gegevens over uw familie of andere personen die u aan ons heeft verstrekt. In dergelijke gevallen nemen wij aan dat u bevoegd bent om de persoonlijke gegevens te delen die u over hen aan ons heeft verstrekt;
 • onder beperkte omstandigheden, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang, Gevoelige Persoonlijke Gegevens zoals gegevens met betrekking tot uw afbeelding, gezondheid (waaronder informatie met betrekking tot productgebruik en medische geschiedenis), seksueel gedrag (en gerelateerd gedrag) en biometrische gegevens die worden verzameld tijdens vrijwillige consumentenonderzoeksstudies (zoals herkenning van gezichtsuitdrukkingen, hartslag en huidconditie);
 • demografische gegevens; of
 • alle andere Persoonlijke Gegevens die u vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekt.

Automatisch verzamelde Persoonlijke Gegevens

In de tweede plaats kunnen sommige Persoonlijke Gegevens automatisch worden verzameld wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt (en die van onze externe dienstverleners die namens ons optreden), zoals gegevens verzameld door middel van cookies en andere technologieën (zoals webanalyse en pixeltags) op onze websites. Zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en andere geautomatiseerde wijzen van gegevensverzameling.

Persoonlijke Gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn onder andere:

 • gegevens over uw (mobiele) apparaat of uw browsertype;
 • gegevens over de manier waarop u onze websites gebruikt, zoals details van de webpagina’s die u heeft bekeken, de banners en de hyperlinks waarop u heeft geklikt, enz.;
 • of u e-mails heeft geopend die wij aan u hebben gestuurd;
 • de websites die u heeft bezocht voordat u op een van onze websites aanbelandde;
 • uw IP-adres;
 • de hyperlinks waarop u heeft geklikt;
 • uw gebruikersnaam, profielafbeelding, geslacht, netwerken en andere gegevens die u verkiest te delen bij gebruik van sites van derden (zoals wanneer u de “Vind ik leuk”-functie gebruikt op Facebook of de +1-functie op Google+);
 • uw MAC-adres;
 • gegevens die u met ons deelt over uw locatie. Wanneer wij daartoe verplicht zijn door de lokale wetgeving, gebruiken wij die gegevens alleen als u daarmee akkoord bent gegaan.

Uit andere bronnen verkregen Persoonlijke Gegevens

Ten slotte kunnen wij ook Persoonlijke Gegevens over u verzamelen uit andere bronnen. Deze andere bronnen kunnen onder andere zijn:

 • onze vertrouwde zakenpartners;
 • sociale-mediasites;
 • consumentenonderzoeksorganisaties;
 • kredietbureaus;
 • tussenpersonen die gegevensportabiliteit faciliteren; en
 • andere leden van onze groep.

Op deze wijze verzamelde Persoonlijke Gegevens kunnen onder andere zijn uw interesses zoals hobby’s en huisdieren, consumenten- en marktonderzoeksgegevens, aankoopgedrag, publiekelijk waargenomen gegevens of activiteiten zoals blogs, video’s, internetberichten en gebruikersgegenereerde content.

4. Hoe beschermen wij uw Persoonlijke Gegevens?

Wij waarderen het vertrouwen dat u ons schenkt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde verstrekking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Bij het verzamelen of overdragen van Gevoelige Persoonlijke Gegevens maken wij gebruik van verschillende aanvullende beveiligingstechnologieën en -procedures om te helpen deze gegevens te beschermen.

De Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op computersystemen in beveiligde faciliteiten en de toegang is beperkt tot slechts een beperkt aantal personen die kennis moeten hebben van deze gegevens voor de uitvoering van hun taken en het leveren van de door u gevraagde diensten.

5. Klachten

Als u ontevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw Persoonlijke Gegevens of privacyvragen of -verzoeken die u aan ons heeft gesteld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Hoe lang wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden of anderszins om te voldoen aan wettelijke of reglementaire voorschriften die op ons van toepassing zijn.

Wanneer uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt:

 • voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens gedurende een periode van 7 jaar na uitvoering van een contractuele order;
 • om aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving; en
 • in alle overige gevallen, verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens, afhankelijk van het type, tot 2 jaar na de datum van uw laatste interactie met ons.

11. Kinderen

De meeste van onze Sites zijn niet op kinderen gericht en wij vragen kinderen jonger dan 16 geen Persoonlijke Gegevens te verstrekken via onze Sites.

Indien u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 dat zich heeft geregistreerd op een van onze Sites, of waarvan u denkt dat het anderszins Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op gebruikmakende van de gegevens vermeld bij “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder om de gegevens te laten verwijderen. Vrijwillig door kinderen verstrekte gegevens via e-mails, berichtenfora, chatsessies, enz. kunnen door andere partijen worden gebruikt voor ongevraagde e-mails. Wij raden ouders en voogden aan om kinderen te informeren over gebruik van het internet op veilige, verantwoordelijke wijze.

Afhankelijk van uw locatie en waar toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen wij gegevens verzamelen over uw kinderen om u van relevante informatie te voorzien over onze producten en diensten.

12. Overdracht naar andere landen

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen waar de wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke Gegevens minder streng kan zijn dan de wetgeving in uw land (waaronder rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte).

Door gebruik te maken van onze Sites en Diensten, voor zover vereist en geldig volgens uw lokale wetgeving, geeft u toestemming voor de overdracht en verwerking van uw Persoonlijke Gegevens op deze wijze.

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw feedback. Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, of als u de onder “Uw rechten” hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen die van toepassing zijn op uw locatie, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@desintol.com

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 12 januari 2020.  Dit document is een kennisgeving aan u en geen overeenkomst tussen u en ons. Wij kunnen dit document van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, werken wij de herzieningsdatum bovenaan deze Verklaring bij. Wanneer de wijzigingen wezenlijk zijn, zullen wij stappen nemen om u te informeren. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Controleer altijd of u de nieuwste versie van de Privacyverklaring heeft geraadpleegd.